www.qjdy.com-奇迹赌场 > 佳美特设计 > 而我所需要的是将一个对象转化成二维码

原标题:而我所需要的是将一个对象转化成二维码

浏览次数:175 时间:2019-07-12

前几天要么要讲一下关于二维码的学识,前几篇解说中有讲到作者利用的能够生成二维码的js是qrcode.js,然后结合Cordovad的插件$cordovaBarcodeScanner插件能够扫描二维码,那样就核心到位了轻巧的扫一扫成效。后来在品种开始展览,起主要调用后台数据和传参数到接口的时候开掘qrcode.js它只可以深入分析印度语印尼语恐怕数字,并且不得不分析二个字符串!

      而笔者所须要的是将二个指标转化成二维码,然后在扫描的时候收取对象中的数据,明显qrcode.js不可能落到实处,经过查找,找到另三个jquery.qrcode.min.js(援救普通话转化二维码).

     上面让自个儿来介绍一下有血有肉的步骤和代码达成啊!

一、那是自个儿找到的jquery.qrcode.min.js(协助汉语转化二维码)代码,须要引进到您的花色里去:

/**
 * Created by ncloud on 16/3/8.
 */
//jquery.qrcode.min.js
(function (r) {
 r.fn.qrcode = function (h) {
 var s; function u(a) { this.mode = s; this.data = a } function o(a, c) { this.typeNumber = a; this.errorCorrectLevel = c; this.modules = null; this.moduleCount = 0; this.dataCache = null; this.dataList = [] } function q(a, c) { if (void 0 == a.length) throw Error(a.length  "/"  c); for (var d = 0; d < a.length && 0 == a[d]; ) d ; this.num = Array(a.length - d  c); for (var b = 0; b < a.length - d; b ) this.num[b] = a[b  d] } function p(a, c) { this.totalCount = a; this.dataCount = c } function t() { this.buffer = []; this.length = 0 } u.prototype = { getLength: function () { return this.data.length },
  write: function (a) { for (var c = 0; c < this.data.length; c ) a.put(this.data.charCodeAt(c), 8) }
 }; o.prototype = { addData: function (a) { this.dataList.push(new u(a)); this.dataCache = null }, isDark: function (a, c) { if (0 > a || this.moduleCount <= a || 0 > c || this.moduleCount <= c) throw Error(a  ","  c); return this.modules[a][c] }, getModuleCount: function () { return this.moduleCount }, make: function () {
  if (1 > this.typeNumber) {
  for (var a = 1, a = 1; 40 > a; a ) {
   for (var c = p.getRSBlocks(a, this.errorCorrectLevel), d = new t, b = 0, e = 0; e < c.length; e ) b = c[e].dataCount;
   for (e = 0; e < this.dataList.length; e ) c = this.dataList[e], d.put(c.mode, 4), d.put(c.getLength(), j.getLengthInBits(c.mode, a)), c.write(d); if (d.getLengthInBits() <= 8 * b) break
  } this.typeNumber = a
  } this.makeImpl(!1, this.getBestMaskPattern())
 }, makeImpl: function (a, c) {
  this.moduleCount = 4 * this.typeNumber  17; this.modules = Array(this.moduleCount); for (var d = 0; d < this.moduleCount; d ) { this.modules[d] = Array(this.moduleCount); for (var b = 0; b < this.moduleCount; b ) this.modules[d][b] = null } this.setupPositionProbePattern(0, 0); this.setupPositionProbePattern(this.moduleCount -
  7, 0); this.setupPositionProbePattern(0, this.moduleCount - 7); this.setupPositionAdjustPattern(); this.setupTimingPattern(); this.setupTypeInfo(a, c); 7 <= this.typeNumber && this.setupTypeNumber(a); null == this.dataCache && (this.dataCache = o.createData(this.typeNumber, this.errorCorrectLevel, this.dataList)); this.mapData(this.dataCache, c)
 }, setupPositionProbePattern: function (a, c) {
  for (var d = -1; 7 >= d; d ) if (!(-1 >= a  d || this.moduleCount <= a  d)) for (var b = -1; 7 >= b; b )-1 >= c  b || this.moduleCount <= c  b || (this.modules[a  d][c  b] =
  0 <= d && 6 >= d && (0 == b || 6 == b) || 0 <= b && 6 >= b && (0 == d || 6 == d) || 2 <= d && 4 >= d && 2 <= b && 4 >= b ? !0 : !1)
 }, getBestMaskPattern: function () { for (var a = 0, c = 0, d = 0; 8 > d; d ) { this.makeImpl(!0, d); var b = j.getLostPoint(this); if (0 == d || a > b) a = b, c = d } return c }, createMovieClip: function (a, c, d) { a = a.createEmptyMovieClip(c, d); this.make(); for (c = 0; c < this.modules.length; c ) for (var d = 1 * c, b = 0; b < this.modules[c].length; b ) { var e = 1 * b; this.modules[c][b] && (a.beginFill(0, 100), a.moveTo(e, d), a.lineTo(e  1, d), a.lineTo(e  1, d  1), a.lineTo(e, d  1), a.endFill()) } return a },
  setupTimingPattern: function () { for (var a = 8; a < this.moduleCount - 8; a ) null == this.modules[a][6] && (this.modules[a][6] = 0 == a % 2); for (a = 8; a < this.moduleCount - 8; a ) null == this.modules[6][a] && (this.modules[6][a] = 0 == a % 2) }, setupPositionAdjustPattern: function () { for (var a = j.getPatternPosition(this.typeNumber), c = 0; c < a.length; c ) for (var d = 0; d < a.length; d ) { var b = a[c], e = a[d]; if (null == this.modules[b][e]) for (var f = -2; 2 >= f; f ) for (var i = -2; 2 >= i; i ) this.modules[b  f][e  i] = -2 == f || 2 == f || -2 == i || 2 == i || 0 == f && 0 == i ? !0 : !1 } }, setupTypeNumber: function (a) {
  for (var c =
   j.getBCHTypeNumber(this.typeNumber), d = 0; 18 > d; d ) { var b = !a && 1 == (c >> d & 1); this.modules[Math.floor(d / 3)][d % 3  this.moduleCount - 8 - 3] = b } for (d = 0; 18 > d; d ) b = !a && 1 == (c >> d & 1), this.modules[d % 3  this.moduleCount - 8 - 3][Math.floor(d / 3)] = b
  }, setupTypeInfo: function (a, c) {
  for (var d = j.getBCHTypeInfo(this.errorCorrectLevel << 3 | c), b = 0; 15 > b; b ) { var e = !a && 1 == (d >> b & 1); 6 > b ? this.modules[b][8] = e : 8 > b ? this.modules[b  1][8] = e : this.modules[this.moduleCount - 15  b][8] = e } for (b = 0; 15 > b; b ) e = !a && 1 == (d >> b & 1), 8 > b ? this.modules[8][this.moduleCount -
  b - 1] = e : 9 > b ? this.modules[8][15 - b - 1  1] = e : this.modules[8][15 - b - 1] = e; this.modules[this.moduleCount - 8][8] = !a
  }, mapData: function (a, c) { for (var d = -1, b = this.moduleCount - 1, e = 7, f = 0, i = this.moduleCount - 1; 0 < i; i -= 2) for (6 == i && i--; ; ) { for (var g = 0; 2 > g; g ) if (null == this.modules[b][i - g]) { var n = !1; f < a.length && (n = 1 == (a[f] >>> e & 1)); j.getMask(c, b, i - g) && (n = !n); this.modules[b][i - g] = n; e--; -1 == e && (f , e = 7) } b = d; if (0 > b || this.moduleCount <= b) { b -= d; d = -d; break } } }
 }; o.PAD0 = 236; o.PAD1 = 17; o.createData = function (a, c, d) {
  for (var c = p.getRSBlocks(a,
  c), b = new t, e = 0; e < d.length; e ) { var f = d[e]; b.put(f.mode, 4); b.put(f.getLength(), j.getLengthInBits(f.mode, a)); f.write(b) } for (e = a = 0; e < c.length; e ) a = c[e].dataCount; if (b.getLengthInBits() > 8 * a) throw Error("code length overflow. ("  b.getLengthInBits()  ">"  8 * a  ")"); for (b.getLengthInBits()  4 <= 8 * a && b.put(0, 4); 0 != b.getLengthInBits() % 8; ) b.putBit(!1); for (; !(b.getLengthInBits() >= 8 * a); ) { b.put(o.PAD0, 8); if (b.getLengthInBits() >= 8 * a) break; b.put(o.PAD1, 8) } return o.createBytes(b, c)
 }; o.createBytes = function (a, c) {
  for (var d =
  0, b = 0, e = 0, f = Array(c.length), i = Array(c.length), g = 0; g < c.length; g ) { var n = c[g].dataCount, h = c[g].totalCount - n, b = Math.max(b, n), e = Math.max(e, h); f[g] = Array(n); for (var k = 0; k < f[g].length; k ) f[g][k] = 255 & a.buffer[k  d]; d = n; k = j.getErrorCorrectPolynomial(h); n = (new q(f[g], k.getLength() - 1)).mod(k); i[g] = Array(k.getLength() - 1); for (k = 0; k < i[g].length; k ) h = k  n.getLength() - i[g].length, i[g][k] = 0 <= h ? n.get(h) : 0 } for (k = g = 0; k < c.length; k ) g = c[k].totalCount; d = Array(g); for (k = n = 0; k < b; k ) for (g = 0; g < c.length; g ) k < f[g].length &&
  (d[n ] = f[g][k]); for (k = 0; k < e; k ) for (g = 0; g < c.length; g ) k < i[g].length && (d[n ] = i[g][k]); return d
 }; s = 4; for (var j = { PATTERN_POSITION_TABLE: [[], [6, 18], [6, 22], [6, 26], [6, 30], [6, 34], [6, 22, 38], [6, 24, 42], [6, 26, 46], [6, 28, 50], [6, 30, 54], [6, 32, 58], [6, 34, 62], [6, 26, 46, 66], [6, 26, 48, 70], [6, 26, 50, 74], [6, 30, 54, 78], [6, 30, 56, 82], [6, 30, 58, 86], [6, 34, 62, 90], [6, 28, 50, 72, 94], [6, 26, 50, 74, 98], [6, 30, 54, 78, 102], [6, 28, 54, 80, 106], [6, 32, 58, 84, 110], [6, 30, 58, 86, 114], [6, 34, 62, 90, 118], [6, 26, 50, 74, 98, 122], [6, 30, 54, 78, 102, 126], [6, 26, 52,
  78, 104, 130], [6, 30, 56, 82, 108, 134], [6, 34, 60, 86, 112, 138], [6, 30, 58, 86, 114, 142], [6, 34, 62, 90, 118, 146], [6, 30, 54, 78, 102, 126, 150], [6, 24, 50, 76, 102, 128, 154], [6, 28, 54, 80, 106, 132, 158], [6, 32, 58, 84, 110, 136, 162], [6, 26, 54, 82, 110, 138, 166], [6, 30, 58, 86, 114, 142, 170]], G15: 1335, G18: 7973, G15_MASK: 21522, getBCHTypeInfo: function (a) { for (var c = a << 10; 0 <= j.getBCHDigit(c) - j.getBCHDigit(j.G15); ) c ^= j.G15 << j.getBCHDigit(c) - j.getBCHDigit(j.G15); return (a << 10 | c) ^ j.G15_MASK }, getBCHTypeNumber: function (a) {
  for (var c = a << 12; 0 <= j.getBCHDigit(c) -
  j.getBCHDigit(j.G18); ) c ^= j.G18 << j.getBCHDigit(c) - j.getBCHDigit(j.G18); return a << 12 | c
 }, getBCHDigit: function (a) { for (var c = 0; 0 != a; ) c , a >>>= 1; return c }, getPatternPosition: function (a) { return j.PATTERN_POSITION_TABLE[a - 1] }, getMask: function (a, c, d) {
  switch (a) {
  case 0: return 0 == (c  d) % 2; case 1: return 0 == c % 2; case 2: return 0 == d % 3; case 3: return 0 == (c  d) % 3; case 4: return 0 == (Math.floor(c / 2)  Math.floor(d / 3)) % 2; case 5: return 0 == c * d % 2  c * d % 3; case 6: return 0 == (c * d % 2  c * d % 3) % 2; case 7: return 0 == (c * d % 3  (c  d) % 2) % 2; default: throw Error("bad maskPattern:" 
  a);
  }
 }, getErrorCorrectPolynomial: function (a) { for (var c = new q([1], 0), d = 0; d < a; d ) c = c.multiply(new q([1, l.gexp(d)], 0)); return c }, getLengthInBits: function (a, c) {
  if (1 <= c && 10 > c) switch (a) { case 1: return 10; case 2: return 9; case s: return 8; case 8: return 8; default: throw Error("mode:"  a); } else if (27 > c) switch (a) { case 1: return 12; case 2: return 11; case s: return 16; case 8: return 10; default: throw Error("mode:"  a); } else if (41 > c) switch (a) {
  case 1: return 14; case 2: return 13; case s: return 16; case 8: return 12; default: throw Error("mode:" 
   a);
  } else throw Error("type:"  c);
 }, getLostPoint: function (a) {
  for (var c = a.getModuleCount(), d = 0, b = 0; b < c; b ) for (var e = 0; e < c; e ) { for (var f = 0, i = a.isDark(b, e), g = -1; 1 >= g; g ) if (!(0 > b  g || c <= b  g)) for (var h = -1; 1 >= h; h ) 0 > e  h || c <= e  h || 0 == g && 0 == h || i == a.isDark(b  g, e  h) && f ; 5 < f && (d = 3  f - 5) } for (b = 0; b < c - 1; b ) for (e = 0; e < c - 1; e ) if (f = 0, a.isDark(b, e) && f , a.isDark(b  1, e) && f , a.isDark(b, e  1) && f , a.isDark(b  1, e  1) && f , 0 == f || 4 == f) d = 3; for (b = 0; b < c; b ) for (e = 0; e < c - 6; e ) a.isDark(b, e) && !a.isDark(b, e  1) && a.isDark(b, e 
  2) && a.isDark(b, e  3) && a.isDark(b, e  4) && !a.isDark(b, e  5) && a.isDark(b, e  6) && (d = 40); for (e = 0; e < c; e ) for (b = 0; b < c - 6; b ) a.isDark(b, e) && !a.isDark(b  1, e) && a.isDark(b  2, e) && a.isDark(b  3, e) && a.isDark(b  4, e) && !a.isDark(b  5, e) && a.isDark(b  6, e) && (d = 40); for (e = f = 0; e < c; e ) for (b = 0; b < c; b ) a.isDark(b, e) && f ; a = Math.abs(100 * f / c / c - 50) / 5; return d  10 * a
 }
 }, l = { glog: function (a) { if (1 > a) throw Error("glog("  a  ")"); return l.LOG_TABLE[a] }, gexp: function (a) { for (; 0 > a; ) a = 255; for (; 256 <= a; ) a -= 255; return l.EXP_TABLE[a] }, EXP_TABLE: Array(256),
  LOG_TABLE: Array(256)
 }, m = 0; 8 > m; m ) l.EXP_TABLE[m] = 1 << m; for (m = 8; 256 > m; m ) l.EXP_TABLE[m] = l.EXP_TABLE[m - 4] ^ l.EXP_TABLE[m - 5] ^ l.EXP_TABLE[m - 6] ^ l.EXP_TABLE[m - 8]; for (m = 0; 255 > m; m ) l.LOG_TABLE[l.EXP_TABLE[m]] = m; q.prototype = { get: function (a) { return this.num[a] }, getLength: function () { return this.num.length }, multiply: function (a) { for (var c = Array(this.getLength()  a.getLength() - 1), d = 0; d < this.getLength(); d ) for (var b = 0; b < a.getLength(); b ) c[d  b] ^= l.gexp(l.glog(this.get(d))  l.glog(a.get(b))); return new q(c, 0) }, mod: function (a) {
  if (0 >
  this.getLength() - a.getLength()) return this; for (var c = l.glog(this.get(0)) - l.glog(a.get(0)), d = Array(this.getLength()), b = 0; b < this.getLength(); b ) d[b] = this.get(b); for (b = 0; b < a.getLength(); b ) d[b] ^= l.gexp(l.glog(a.get(b))  c); return (new q(d, 0)).mod(a)
 }
 }; p.RS_BLOCK_TABLE = [[1, 26, 19], [1, 26, 16], [1, 26, 13], [1, 26, 9], [1, 44, 34], [1, 44, 28], [1, 44, 22], [1, 44, 16], [1, 70, 55], [1, 70, 44], [2, 35, 17], [2, 35, 13], [1, 100, 80], [2, 50, 32], [2, 50, 24], [4, 25, 9], [1, 134, 108], [2, 67, 43], [2, 33, 15, 2, 34, 16], [2, 33, 11, 2, 34, 12], [2, 86, 68], [4, 43, 27],
  [4, 43, 19], [4, 43, 15], [2, 98, 78], [4, 49, 31], [2, 32, 14, 4, 33, 15], [4, 39, 13, 1, 40, 14], [2, 121, 97], [2, 60, 38, 2, 61, 39], [4, 40, 18, 2, 41, 19], [4, 40, 14, 2, 41, 15], [2, 146, 116], [3, 58, 36, 2, 59, 37], [4, 36, 16, 4, 37, 17], [4, 36, 12, 4, 37, 13], [2, 86, 68, 2, 87, 69], [4, 69, 43, 1, 70, 44], [6, 43, 19, 2, 44, 20], [6, 43, 15, 2, 44, 16], [4, 101, 81], [1, 80, 50, 4, 81, 51], [4, 50, 22, 4, 51, 23], [3, 36, 12, 8, 37, 13], [2, 116, 92, 2, 117, 93], [6, 58, 36, 2, 59, 37], [4, 46, 20, 6, 47, 21], [7, 42, 14, 4, 43, 15], [4, 133, 107], [8, 59, 37, 1, 60, 38], [8, 44, 20, 4, 45, 21], [12, 33, 11, 4, 34, 12], [3, 145, 115, 1, 146,
  116], [4, 64, 40, 5, 65, 41], [11, 36, 16, 5, 37, 17], [11, 36, 12, 5, 37, 13], [5, 109, 87, 1, 110, 88], [5, 65, 41, 5, 66, 42], [5, 54, 24, 7, 55, 25], [11, 36, 12], [5, 122, 98, 1, 123, 99], [7, 73, 45, 3, 74, 46], [15, 43, 19, 2, 44, 20], [3, 45, 15, 13, 46, 16], [1, 135, 107, 5, 136, 108], [10, 74, 46, 1, 75, 47], [1, 50, 22, 15, 51, 23], [2, 42, 14, 17, 43, 15], [5, 150, 120, 1, 151, 121], [9, 69, 43, 4, 70, 44], [17, 50, 22, 1, 51, 23], [2, 42, 14, 19, 43, 15], [3, 141, 113, 4, 142, 114], [3, 70, 44, 11, 71, 45], [17, 47, 21, 4, 48, 22], [9, 39, 13, 16, 40, 14], [3, 135, 107, 5, 136, 108], [3, 67, 41, 13, 68, 42], [15, 54, 24, 5, 55, 25], [15,
  43, 15, 10, 44, 16], [4, 144, 116, 4, 145, 117], [17, 68, 42], [17, 50, 22, 6, 51, 23], [19, 46, 16, 6, 47, 17], [2, 139, 111, 7, 140, 112], [17, 74, 46], [7, 54, 24, 16, 55, 25], [34, 37, 13], [4, 151, 121, 5, 152, 122], [4, 75, 47, 14, 76, 48], [11, 54, 24, 14, 55, 25], [16, 45, 15, 14, 46, 16], [6, 147, 117, 4, 148, 118], [6, 73, 45, 14, 74, 46], [11, 54, 24, 16, 55, 25], [30, 46, 16, 2, 47, 17], [8, 132, 106, 4, 133, 107], [8, 75, 47, 13, 76, 48], [7, 54, 24, 22, 55, 25], [22, 45, 15, 13, 46, 16], [10, 142, 114, 2, 143, 115], [19, 74, 46, 4, 75, 47], [28, 50, 22, 6, 51, 23], [33, 46, 16, 4, 47, 17], [8, 152, 122, 4, 153, 123], [22, 73, 45,
  3, 74, 46], [8, 53, 23, 26, 54, 24], [12, 45, 15, 28, 46, 16], [3, 147, 117, 10, 148, 118], [3, 73, 45, 23, 74, 46], [4, 54, 24, 31, 55, 25], [11, 45, 15, 31, 46, 16], [7, 146, 116, 7, 147, 117], [21, 73, 45, 7, 74, 46], [1, 53, 23, 37, 54, 24], [19, 45, 15, 26, 46, 16], [5, 145, 115, 10, 146, 116], [19, 75, 47, 10, 76, 48], [15, 54, 24, 25, 55, 25], [23, 45, 15, 25, 46, 16], [13, 145, 115, 3, 146, 116], [2, 74, 46, 29, 75, 47], [42, 54, 24, 1, 55, 25], [23, 45, 15, 28, 46, 16], [17, 145, 115], [10, 74, 46, 23, 75, 47], [10, 54, 24, 35, 55, 25], [19, 45, 15, 35, 46, 16], [17, 145, 115, 1, 146, 116], [14, 74, 46, 21, 75, 47], [29, 54, 24, 19,
  55, 25], [11, 45, 15, 46, 46, 16], [13, 145, 115, 6, 146, 116], [14, 74, 46, 23, 75, 47], [44, 54, 24, 7, 55, 25], [59, 46, 16, 1, 47, 17], [12, 151, 121, 7, 152, 122], [12, 75, 47, 26, 76, 48], [39, 54, 24, 14, 55, 25], [22, 45, 15, 41, 46, 16], [6, 151, 121, 14, 152, 122], [6, 75, 47, 34, 76, 48], [46, 54, 24, 10, 55, 25], [2, 45, 15, 64, 46, 16], [17, 152, 122, 4, 153, 123], [29, 74, 46, 14, 75, 47], [49, 54, 24, 10, 55, 25], [24, 45, 15, 46, 46, 16], [4, 152, 122, 18, 153, 123], [13, 74, 46, 32, 75, 47], [48, 54, 24, 14, 55, 25], [42, 45, 15, 32, 46, 16], [20, 147, 117, 4, 148, 118], [40, 75, 47, 7, 76, 48], [43, 54, 24, 22, 55, 25], [10,
  45, 15, 67, 46, 16], [19, 148, 118, 6, 149, 119], [18, 75, 47, 31, 76, 48], [34, 54, 24, 34, 55, 25], [20, 45, 15, 61, 46, 16]]; p.getRSBlocks = function (a, c) { var d = p.getRsBlockTable(a, c); if (void 0 == d) throw Error("bad rs block @ typeNumber:"  a  "/errorCorrectLevel:"  c); for (var b = d.length / 3, e = [], f = 0; f < b; f ) for (var h = d[3 * f  0], g = d[3 * f  1], j = d[3 * f  2], l = 0; l < h; l ) e.push(new p(g, j)); return e }; p.getRsBlockTable = function (a, c) {
  switch (c) {
  case 1: return p.RS_BLOCK_TABLE[4 * (a - 1)  0]; case 0: return p.RS_BLOCK_TABLE[4 * (a - 1)  1]; case 3: return p.RS_BLOCK_TABLE[4 *
  (a - 1)  2]; case 2: return p.RS_BLOCK_TABLE[4 * (a - 1)  3]
  }
 }; t.prototype = { get: function (a) { return 1 == (this.buffer[Math.floor(a / 8)] >>> 7 - a % 8 & 1) }, put: function (a, c) { for (var d = 0; d < c; d ) this.putBit(1 == (a >>> c - d - 1 & 1)) }, getLengthInBits: function () { return this.length }, putBit: function (a) { var c = Math.floor(this.length / 8); this.buffer.length <= c && this.buffer.push(0); a && (this.buffer[c] |= 128 >>> this.length % 8); this.length  } }; "string" === typeof h && (h = { text: h }); h = r.extend({}, { render: "canvas", width: 256, height: 256, typeNumber: -1,
  correctLevel: 2, background: "#ffffff", foreground: "#000000"
 }, h); return this.each(function () {
  var a; if ("canvas" == h.render) {
  a = new o(h.typeNumber, h.correctLevel); a.addData(h.text); a.make(); var c = document.createElement("canvas"); c.width = h.width; c.height = h.height; for (var d = c.getContext("2d"), b = h.width / a.getModuleCount(), e = h.height / a.getModuleCount(), f = 0; f < a.getModuleCount(); f ) for (var i = 0; i < a.getModuleCount(); i ) {
   d.fillStyle = a.isDark(f, i) ? h.foreground : h.background; var g = Math.ceil((i  1) * b) - Math.floor(i * b),
   j = Math.ceil((f  1) * b) - Math.floor(f * b); d.fillRect(Math.round(i * b), Math.round(f * e), g, j)
  }
  } else {
  a = new o(h.typeNumber, h.correctLevel); a.addData(h.text); a.make(); c = r("<table></table>").css("width", h.width  "px").css("height", h.height  "px").css("border", "0px").css("border-collapse", "collapse").css("background-color", h.background); d = h.width / a.getModuleCount(); b = h.height / a.getModuleCount(); for (e = 0; e < a.getModuleCount(); e ) {
   f = r("<tr></tr>").css("height", b  "px").appendTo(c); for (i = 0; i < a.getModuleCount(); i ) r("<td></td>").css("width",
   d  "px").css("background-color", a.isDark(e, i) ? h.foreground : h.background).appendTo(f)
  }
  } a = c; jQuery(a).appendTo(this)
 })
 }
})(jQuery);

二、HTML代码,与从前的不如,修改了有的代码:

<div class="text-center">
 (二维码)

 <div id="Qrcode"></div>
 <button class="button button-positive"
  ng-click="saveImageQrcode()">保存到手机
 </button>
</div>

三、JS代码,这里须要将音信转化一下utf16转载为utf8格式,本事落到实处转化为二维码,小编是将三个目的转化的:

function utf16to8(str) {
 var out, i, len, c;
 out = "";
 len = str.length;
 for (i = 0; i < len; i ) {
 c = str.charCodeAt(i);
 if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
  out = str.charAt(i);
 } else if (c > 0x07FF) {
  out = String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
  out = String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 6) & 0x3F));
  out = String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
 } else {
  out = String.fromCharCode(0xC0 | ((c >> 6) & 0x1F));
  out = String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
 }
 }
 return out;
}
//{name: currentUser.UserName, id: currentUser.Id}这个是我需要转化的对象,也是我在扫描二维码的时候需要解析出来的内容
$(function () {
 jQuery('#Qrcode').qrcode(utf16to8(angular.toJson({name: currentUser.UserName, id: currentUser.Id})))
});

有关怎么将二维码保存到手提式无线电电话机,作者前边的稿子中有讲到的,假若想达成的话可以参见一下~

好了,具体贯彻的步骤正是那样了,咱们能够提意见或然参谋一下!

您大概感兴趣的稿子:

 • nodejs获取微信小程序带参数二维码达成代码
 • JavaScript生成二维码图片小结
 • 微信QQ的二维码登入原理js代码解析
 • JS生成和下载二维码的代码
 • JavaScript动态生成二维码图片
 • JavaScript实现的微信二维码图片生成器的示范
 • js微信扫描二维码登陆网址本领原理
 • 基于JavaScript完毕生成名片、链接等二维码
 • JS完毕鼠标移上去显示图片或微信二维码
 • nodejs动态成立二维码的不二等秘书诀

本文由www.qjdy.com-奇迹赌场发布于佳美特设计,转载请注明出处:而我所需要的是将一个对象转化成二维码

关键词: mg电子游戏

上一篇:JavaScript动画特效与技巧汇总

下一篇:没有了