www.qjdy.com-奇迹赌场 > www.qjdy.com官网 > 三.插入排序

原标题:三.插入排序

浏览次数:195 时间:2019-07-11

一.冒泡排序

function BubbleSort(array) {
 var length = array.length;
 for (var i = length - 1; i > 0; i--) { //用于缩小范围
  for (var j = 0; j < i; j ) { //在范围内进行冒泡,在此范围内最大的一个将冒到最后面
   if (array[j] > array[j 1]) { 
    var temp = array[j];
    array[j] = array[j 1];
    array[j 1] = temp;
   }
  }
  console.log(array);
  console.log("-----------------------------");
 }
 return array;
}


var arr = [10,9,8,7,7,6,5,11,3];
var result = BubbleSort(arr);
console.log(result); 
/*
[ 9, 8, 7, 7, 6, 5, 10, 3, 11 ]
-----------------------------
[ 8, 7, 7, 6, 5, 9, 3, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 7, 7, 6, 5, 8, 3, 9, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 7, 6, 5, 7, 3, 8, 9, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 6, 5, 7, 3, 7, 8, 9, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 5, 6, 3, 7, 7, 8, 9, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 5, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 ]
-----------------------------
[ 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 ]
*/

二.精选排序

function SelectionSort(array) {
 var length = array.length;
 for (var i = 0; i < length; i ) { //缩小选择的范围
  var min = array[i]; //假定范围内第一个为最小值
  var index = i; //记录最小值的下标
  for (var j = i  1; j < length; j ) { //在范围内选取最小值
   if (array[j] < min) {
    min = array[j];
    index = j;
   }
  }
  if (index != i) { //把范围内最小值交换到范围内第一个
   var temp = array[i];
   array[i] = array[index];
   array[index] = temp;
  }
  console.log(array);
  console.log("---------------------");
 }
 return array;
}

var arr = [ 1, 10, 100, 90, 65, 5, 4, 10, 2, 4 ];
var result = SelectionSort(arr);
console.log(result);
/*
[ 1, 10, 100, 90, 65, 5, 4, 10, 2, 4 ]
---------------------
[ 1, 2, 100, 90, 65, 5, 4, 10, 10, 4 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 90, 65, 5, 100, 10, 10, 4 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 65, 5, 100, 10, 10, 90 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 65, 100, 10, 10, 90 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 10, 100, 65, 10, 90 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 10, 10, 65, 100, 90 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 10, 10, 65, 100, 90 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 10, 10, 65, 90, 100 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 10, 10, 65, 90, 100 ]
---------------------
[ 1, 2, 4, 4, 5, 10, 10, 65, 90, 100 ]
*/

三.插入排序

function InsertionSort(array) {
 var length = array.length;
 for (var i = 0; i < length - 1; i ) {
  //i代表已经排序好的序列最后一项下标
  var insert = array[i 1];
  var index = i  1;//记录要被插入的下标
  for (var j = i; j >= 0; j--) {
   if (insert < array[j]) {
    //要插入的项比它小,往后移动
    array[j 1] = array[j];
    index = j;
   }
  }
  array[index] = insert;
  console.log(array);
  console.log("-----------------------");
 }
 return array;
}

var arr = [100,90,80,62,80,8,1,2,39];
var result = InsertionSort(arr);
console.log(result);
/*
[ 90, 100, 80, 62, 80, 8, 1, 2, 39 ]
-----------------------
[ 80, 90, 100, 62, 80, 8, 1, 2, 39 ]
-----------------------
[ 62, 80, 90, 100, 80, 8, 1, 2, 39 ]
-----------------------
[ 62, 80, 80, 90, 100, 8, 1, 2, 39 ]
-----------------------
[ 8, 62, 80, 80, 90, 100, 1, 2, 39 ]
-----------------------
[ 1, 8, 62, 80, 80, 90, 100, 2, 39 ]
-----------------------
[ 1, 2, 8, 62, 80, 80, 90, 100, 39 ]
-----------------------
[ 1, 2, 8, 39, 62, 80, 80, 90, 100 ]
-----------------------
[ 1, 2, 8, 39, 62, 80, 80, 90, 100 ]
*/

四.Hill排序

function ShellSort(array) {
 var length = array.length;
 var gap = Math.round(length / 2);
 while (gap > 0) {
  for (var i = gap; i < length; i ) {
   var insert = array[i];
   var index = i;
   for (var j = i; j >= 0; j-=gap) {
    if (insert < array[j]) {
     array[j gap] = array[j];
     index = j;
    }
   }
   array[index] = insert;
  }
  console.log(array);
  console.log("-----------------------");
  gap = Math.round(gap/2 - 0.1);
 }
 return array;
}

var arr = [ 13, 14, 94, 33, 82, 25, 59, 94, 65, 23, 45, 27, 73, 25, 39, 10 ];
var result = ShellSort(arr);
console.log(result); 
/*
[ 13, 14, 45, 27, 73, 25, 39, 10, 65, 23, 94, 33, 82, 25, 59, 94 ]
-----------------------
[ 13, 14, 39, 10, 65, 23, 45, 27, 73, 25, 59, 33, 82, 25, 94, 94 ]
-----------------------
[ 13, 10, 39, 14, 45, 23, 59, 25, 65, 25, 73, 27, 82, 33, 94, 94 ]
-----------------------
[ 10, 13, 14, 23, 25, 25, 27, 33, 39, 45, 59, 65, 73, 82, 94, 94 ]
-----------------------
[ 10, 13, 14, 23, 25, 25, 27, 33, 39, 45, 59, 65, 73, 82, 94, 94 ]
*/

五.归并排序

function MergeSort(array) {
 var length = array.length;
 if (length <= 1) {
  return array;
 } else {
  var num = Math.ceil(length/2);
  var left = MergeSort(array.slice(0, num));
  var right = MergeSort(array.slice(num, length));
  return merge(left, right);
 }
}

function merge(left, right) {
 console.log(left);
 console.log(right);
 var a = new Array();
 while (left.length > 0 && right.length > 0) {
  if (left[0] <= right[0]) {
   var temp = left.shift();
   a.push(temp);
  } else {
   var temp = right.shift();
   a.push(temp);
  }
 }
 if (left.length > 0) {
  a = a.concat(left);
 }
 if (right.length > 0) {
  a = a.concat(right);
 }
 console.log(a);
 console.log("-----------------------------");
 return a;
}

var arr = [ 13, 14, 94, 33, 82, 25, 59, 94, 65, 23, 45, 27, 73, 25, 39, 10 ];
var result = MergeSort(arr);
console.log(result);
/*
[ 13 ]
[ 14 ]
[ 13, 14 ]
-----------------------------
[ 94 ]
[ 33 ]
[ 33, 94 ]
-----------------------------
[ 13, 14 ]
[ 33, 94 ]
[ 13, 14, 33, 94 ]
-----------------------------
[ 82 ]
[ 25 ]
[ 25, 82 ]
-----------------------------
[ 59 ]
[ 94 ]
[ 59, 94 ]
-----------------------------
[ 25, 82 ]
[ 59, 94 ]
[ 25, 59, 82, 94 ]
-----------------------------
[ 13, 14, 33, 94 ]
[ 25, 59, 82, 94 ]
[ 13, 14, 25, 33, 59, 82, 94, 94 ]
-----------------------------
[ 65 ]
[ 23 ]
[ 23, 65 ]
-----------------------------
[ 45 ]
[ 27 ]
[ 27, 45 ]
-----------------------------
[ 23, 65 ]
[ 27, 45 ]
[ 23, 27, 45, 65 ]
-----------------------------
[ 73 ]
[ 25 ]
[ 25, 73 ]
-----------------------------
[ 39 ]
[ 10 ]
[ 10, 39 ]
-----------------------------
[ 25, 73 ]
[ 10, 39 ]
[ 10, 25, 39, 73 ]
-----------------------------
[ 23, 27, 45, 65 ]
[ 10, 25, 39, 73 ]
[ 10, 23, 25, 27, 39, 45, 65, 73 ]
-----------------------------
[ 13, 14, 25, 33, 59, 82, 94, 94 ]
[ 10, 23, 25, 27, 39, 45, 65, 73 ]
[ 10, 13, 14, 23, 25, 25, 27, 33, 39, 45, 59, 65, 73, 82, 94, 94 ]
-----------------------------
[ 10, 13, 14, 23, 25, 25, 27, 33, 39, 45, 59, 65, 73, 82, 94, 94 ]
*/

六.便捷排序

function QuickSort(array) {
 var length = array.length;
 if (length <= 1) {
  return array;
 } else {
  var smaller = [];
  var bigger = [];
  var base = [array[0]];
  for (var i = 1; i < length; i ) {
   if (array[i] <= base[0]) {
    smaller.push(array[i]);
   } else {
    bigger.push(array[i]);
   }
  }
  console.log(smaller.concat(base.concat(bigger)));
  console.log("-----------------------");
  return QuickSort(smaller).concat(base.concat(QuickSort(bigger)));
 }
}


var arr = [ 8, 10, 100, 90, 65, 5, 4, 10, 2, 4 ];
var result = QuickSort(arr);
console.log(result);
/*
[ 5, 4, 2, 4, 8, 10, 100, 90, 65, 10 ]
-----------------------
[ 4, 2, 4, 5 ]
-----------------------
[ 2, 4, 4 ]
-----------------------
[ 2, 4 ]
-----------------------
[ 10, 10, 100, 90, 65 ]
-----------------------
[ 90, 65, 100 ]
-----------------------
[ 65, 90 ]
-----------------------
[ 2, 4, 4, 5, 8, 10, 10, 65, 90, 100 ]
*/

如上那篇二种精湛排序算法的JS完毕格局便是笔者分享给大家的全体内容了,希望能给大家壹个参阅,也冀望大家多多扶助脚本之家。

您恐怕感兴趣的稿子:

 • javascript算文学习(间接插入排序)
 • JS折半插入排序算法实例
 • JS排序算法之冒泡排序,采取排序与插入排序实例分析
 • 基于JavaScript完结的插入排序算法深入分析
 • JavaScript贯彻经典排序算法之插入排序
 • JavaScript采纳排序算法原理与达成格局亲自去做
 • js交流排序 冒泡排序算法(Javascript版)
 • Javascript中的常见排序算法
 • Javascript排序算法之统一排序(归并排序)的2个例子
 • js完毕常用排序算法
 • JavaScript插入排序算法原理与落到实处方式亲自去做

本文由www.qjdy.com-奇迹赌场发布于www.qjdy.com官网,转载请注明出处:三.插入排序

关键词: SABA体育

上一篇:本文实例为大家分享了基于jQuery

下一篇:没有了